Dịch thuật giấy Quyền sử dụng đất sang tiếng Anh và công chứng

Quyền sử dụng đất là gì? Quyền sử dụng đất là quyền của các chủ thể được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ việc sử dụng đất được Nhà nước giao, cho thuê hoặc được chuyển giao từ những chủ thể khác thông qua việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê,…