Phiên Dịch Hội Thảo | Thông dịch Hội Thảo chuyên nghiệp

Phiên dịch hội thảo là gì? Phiên dịch hội thảo/ hội nghị là một lĩnh vực có nhiều thách thức trong dịch thuật. Đây là lĩnh vực đòi hỏi người phiên dịch cần thông thạo ngôn ngữ, khả năng tập trung, cũng như kỹ năng giao tiếp tự tin, thuyết phục trước đám đông. Các…